Truy cập nội dung luôn

 

Lãnh đạo HĐND huyện

2. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Họ và tên: Phạm Quang Linh
Ngày sinh: 14/3/1968
Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.130                
Email: linhpq.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 19/11/1975
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3.820.638                 
Email: thuyntt.donghy@thainguyen.gov.vn