Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 134/TB-HDXT Thông báo Điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện Đồng Hỷ năm 2018 06/07/2018 Nguyễn Văn Thủy
2 680/UBND-VP V/v đính chính số liệu trong Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 25/6/2018 về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Qúy II năm 2018 trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ 05/07/2018 Nguyễn Văn Thủy
3 657/UBND-VP V/v đảm bảo an toàn thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Thái Nguyên 27/06/2018 Phạm Quang Linh
4 2514/QD-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 15/06/2018 Nguyễn Văn Thủy
5 587-UBND-VP V/v triển khai quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/06/2018 Phạm Quang Linh
6 64-TB-UBND Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Đồng Hỷ năm 2018 11/06/2018 Nguyễn Văn Thủy
7 457-UBND-VP V/v triển khai Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/05/2018 Phạm Quang Linh
8 456/UBND-VP V/v triển khai Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thương mại quốc tế, Dịch vụ thương mại, Lưu thông hàng hóa trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/05/2018 Phạm Quang Linh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:308

Tổng truy cập: 472703