Truy cập nội dung luôn

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG


Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông
- Địa chỉ: Tổ 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208.3820759.

I. LÃNH ĐẠO

 

1. Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 21/8/1980
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: huongnt.donghy@thainguyen.gov.vn

1. Phó Giám đốc
Họ và tên: Lý Văn Nghị
Ngày sinh: 29/6/1973
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn:  Đại học Báo chí
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3820759
Email: nghilv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

II. Chức năng nhiệm vụ
1.  Chức năng:

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền huyện Đồng Hỷ, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; Tuyên truyền sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện; Là diễn đàn của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác quản lý, khai thác và phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình ở địa phương.
- Viết tin, bài; sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh của Đài huyện.
- Tổ chức tiếp  âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình Thái Nguyên phục vụ nhân dân trong huyện nghe Đài.
- Cộng tác tin, bài, thực hiện chương trình truyền hình Đồng Hỷ phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của các Trạm truyền thanh xã và cụm loa xóm, bản, tổ nhân dân trên địa bàn huyện.
- Sửa chữa máy, thiết bị cho các Trạm truyền thanh xã , sửa chữa cụm loa FM các xóm, bản, tổ nhân dân.
- Quản lý Chương trình Mục tiêu của Chính phủ về phát thanh - truyền hình trên địa bàn huyện.