Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Nhiều kết quả sau 3 năm Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

31-07-2019 16:18

Tại Nghị quyết số 263/2016 của HĐND huyện Đồng Hỷ đã thông qua Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2016-2020". Kể từ đó Đề án đã chính thức được triển khai trong toàn huyện. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao đã được hình thành. Giá trị và hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích đất được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo bền vững, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho nông dân.

Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc tại xã Hóa Thượng

Sản xuất nông nghiệp ở Đồng Hỷ phát triển tốt có phần đóng góp rất lớn từ cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống có chất lượng cao. Đây là nền tảng căn bản để Đồng Hỷ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trước tiên trong lĩnh vực trồng trọt, huyện tập trung theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, gắn với thị trường tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng; phát triển mạnh các vùng sản xuất tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm của từng nơi; tập trung một số cây trồng có lợi thế, tiềm năng để ưu tiên chuyển đổi, trong đó cây chè được coi là cây trồng mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong việc phát triển sản xuất hàng hóa và là cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu cho người nông dân. Do vậy, chương trình phát triển chè luôn được huyện xác định là chương trình nông nghiệp trọng điểm để tập trung chỉ đạo, có chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia. Nhờ đó, sản xuất chè trên địa hàn huyện đã có sự lớn mạnh  rõ rệt. Diện tích, năng suất, sản lượng chè tăng nhanh. Đến hết năm 2018, diện tích chè toàn huyện đạt trên 3.600 ha, tăng hơn 355 ha, trong đó chè kinh doanh là trên 3.100 ha, tăng hơn 284 ha so với năm 2015; sản lượng chè búp tươi trên 38.000 tấn, tăng hơn 3.800 tấn so với năm 2015. Đã hình thành các vùng sản xuất tập trung có khối lượng hàng hóa lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại các xã vùng chè trọng điểm như: Minh Lập, Khe Mo, Văn Hán, Hòa Bình, thị trấn Sông Cầu,... với diện tích sản xuất gần 2.000 ha, tăng 800 ha so với năm 2015; diện tích chè áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP đạt 1.200 ha, tăng 300 ha so với năm 2015. Trong 3 năm, toàn huyện đã trồng mới, trồng thay thế được trên 560 ha chè, trong đó nhân dân tự trồng hơn 61 ha, Nhà nước hỗ trợ trên 500 ha, nâng tỷ lệ diện tích các giống mới có tiềm năng cho năng suất, chất lượng đạt trên 75%. Giá trị thu nhập sản xuất chè đạt 250-300 triệu đồng/ha/năm, tăng 80-100 triệu đồng/ha/năm.

Cây chè được xác định là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Đồng Hỷ

Trong sản xuất lương thực, đã quy hoạch diện tích sản xuất lúa tại các xã với tổng diện tích 4.300 ha; tích cực chỉ đạo đưa giống lúa, ngô mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Thông qua việc hỗ trợ giá giống, cơ cấu giống có sự chuyển biến tích cực, giống lúa lai chiếm trên 30% tổng diện tích gieo cấy, lúa thuần chất lượng cao chiếm trên 13% diện tích. Bên cạnh đó huyện còn hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô gần 200 ha. Qua đó đã hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích và dần thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, tạo bước đột pháp trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Sản lượng lương thực cây có hạt năm 2018 đạt 46.129 tấn, bằng 102,5% kế hoạch, tăng 842 tấn so với năm 2015 và vượt 1.129 tấn so với mục tiêu đề ra.

Nhiều vùng sản xuất lúa tập trung đã được hình thành

Để khai thác lợi thế và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, huyện cũng đã ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất chuyên canh rau, hoa tại các xã Hóa Thượng, Minh Lập, Nam Hòa,... đồng thời thu hút, kêu gọi một số nhà đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu đã đem lại kết quả.

Huyện Đồng Hỷ xác định cây ăn quả vẫn là cơ cấu cây trồng có giá trị đối với điều kiện trung du miền núi của huyện. Huyện đã chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử đụng đất đối với những vùng có điều kiện phát triển cây ăn quả. Hiện nay, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng cây ăn quả đạt trên 200 triệu đồng/năm, tăng 90 triệu đồng/ha/năm so với năm 2015.

Có thể thấy trong lĩnh vực trồng trọt đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng cao. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2018 đạt 95 triệu đồng/ha, tăng 7 triệu đồng/ha so với năm 2015. Bên cạnh đó huyện cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghệ chế biến và ngành nghề nông thôn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với việc đầu tư phát triển lĩnh vực trồng trọt, huyện còn phát triển mạnh về chăn nuôi quy mô lớn, theo hướng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm chất lượng cao. Đến nay trên địa bàn huyện có 89 trang trại. Các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên doanh, liên kết, từng bước hình thành các chuỗi trong sản xuất chăn nuôi. Năm 2018, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 483 tỷ đồng, tăng 6 tỷ so với năm 2015 và bằng 42% giá trị cơ cấu ngành nông nghiệp.

Lâm nghiệp cũng là một trong những lợi thế của huyện. Hiện nay huyện đang quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững trên 5.700 ha rừng phòng hộ; trên 18.000 ha rừng sản xuất xuất. Trong 3 năm, toàn huyện đã trồng rừng tập trung đạt gần 4.000 ha, duy trì độ che phủ rừng trên 47%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong 3 năm qua cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến hết 2018 đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm 2015, các xã đạt bình quân 16,1 tiêu chí. Thu nhập bình quân/đầu người/năm đạt khoảng 30 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án còn một số hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng chưa cao, chưa tương xưng với tiềm năng của huyện; các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa còn ít, khâu liên kết giữa sản xuất và thu mua nguyên liệu, chế biến tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững,...

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chế biến nông lâm sản và liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biên, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng các vùng chuyên canh tập trung phù hợp với lợi thế canh tác từng địa phương; quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại và làng nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường;... Tất cả hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1988

Tổng truy cập: 4028141