Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND huyện Tư pháp
2 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước UBND huyện Tài chính
3 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Tư pháp
5 Đăng ký giá UBND huyện Tài chính
6 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Tư pháp
8 Thủ tục hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND huyện Tư pháp
10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND huyện Tư pháp
11 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND huyện Tư pháp
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND huyện Tư pháp
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND huyện Tư pháp
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND huyện Tư pháp
15 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND huyện Tư pháp
16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND huyện Tư pháp
17 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND huyện Tư pháp
18 3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
19 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND huyện Giao thông vận tải
20 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND huyện Giao thông vận tải
21 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND huyện Giao thông vận tải
22 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND huyện Giao thông vận tải
23 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
24 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
25 Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND huyện Giao thông vận tải
26 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
27 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND huyện Công thương
28 Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Giao thông vận tải
29 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến. UBND huyện Xây dựng
30 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Công thương
31 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Công thương
32 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND huyện Công thương
33 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. UBND huyện Công thương
34 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND huyện Công thương
35 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND huyện Công thương
36 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
37 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
38 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng băng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại). UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
39 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
40 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
41 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
42 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
43 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
44 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo tuyến UBND huyện Xây dựng
45 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên). UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
46 Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
47 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
48 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
49 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình. UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
50 Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước ). UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
51 Thủ tục giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
52 4. Thủ tục Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
53 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
54 Thủ tục cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
55 Thủ tục cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
56 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
57 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
58 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
59 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
60 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
61 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
62 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
63 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
64 Thủ tục Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập. UBND huyện Nội vụ
65 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
66 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
67 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
68 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND huyện Xây dựng
69 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
70 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. UBND huyện Lao động, Thương binh và Xã hội
71 Thủ tục Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND huyện Nội vụ
72 Thủ tục Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND huyện Nội vụ
73 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND huyện Nội vụ
74 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện UBND huyện Nội vụ
75 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND huyện Nội vụ
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3820.129 - Fax: 02083.820.129

Email: ubnddonghy@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn "http://donghy.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này