Truy cập nội dung luôn

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân

28-10-2020 10:53

Trong công tác cải cách hành chính, việc thực hiện trách nhiệm giải trình sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự đối thoại giữa người dân và cơ quan nhà nước. Người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận dễ dàng với các thông tin, quyết định và biện pháp của cơ quan quản lý. Qua đó, góp phần minh bạch thông tin và giảm một phần đáng kể các khiếu kiện, thắc mắc của người dân đến các cơ quan nhà nước. Chính vì thế, Đồng Hỷ đặc biệt chú trọng nội dung này nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công.

Lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cuộc họp hằng tháng

Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” được huyện Đồng Hỷ chú trọng triển khai, bám sát theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính hiện nay.

Để cụ thể hóa, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ban Tiếp công dân huyện, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, công khai nội quy, lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân, trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc trách nhiệm giải trình trong nội dung nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan; người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm gương mẫu, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức. Các phòng, ban chuyên môn của huyện cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để làm việc, đối thoại trực tiếp với công dân trong quá trình giải quyết các vụ việc nếu cần thiết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tối thiểu tình trạng đơn thư kiến nghị bị tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Từ góc độ bảo đảm quyền được thông tin của người dân nói chung, trách nhiệm giải trình được các cấp chính quyền huyện thực hiện qua hai hình thức "Chủ động" và "bị động". "Chủ động" tức là thường xuyên công khai các thông tin, nội dung hoạt động công bố qua cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo bằng văn bản, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng… "Bị động" là khi các thông tin được cung cấp khi có yêu cầu, thắc mắc, phản ánh của người dân, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân về những vấn đề “nóng” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Việc công bố kết luận thanh tra đền Đá Thiên nhằm công khai, minh bạch thông tin tới người dân

Nhằm đáp ứng những kiến nghị của người dân, huyện luôn quan tâm đẩy mạnh hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị. Cụ thể, công tác tiếp công dân của huyện được duy trì và thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tiếp 588 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Công tác tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy 01 ngày/tháng; Chủ tịch UBND huyện 02 ngày/tháng. Khi công dân có nguyện vọng được Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện tiếp, Ban Tiếp công dân huyện tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của công dân thuộc các lĩnh vực và tham mưu cho lãnh đạo huyện cùng các phòng, ngành liên quan thực hiện tiếp công dân theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, số lượt tiếp công dân của lãnh đạo huyện, bao gồm cả đối thoại là 40 lượt. Về kết quả giải quyết đơn thư, đã tiếp nhận 544 đơn thư bằng 453 vụ việc; giải quyết xong 425 vụ, đạt 93,8%, đang giải quyết 28 vụ chiếm 6,2%.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ngành luôn đảm bảo tính khách quan, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch trong kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại và công khai quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo. Trong giải quyết tổ cáo luôn giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo. Các cuộc thanh tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và điều hành của một số cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm.

Cùng với đó, quyền giám sát của nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc gián tiếp thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Có thể khẳng định, việc thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình với người dân trên địa bàn huyện thời gian qua đã có góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp người dân phát huy vai trò giám sát đối với việc thực thi chức năng quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng đi vào thực chất. Đồng thời góp phần quan trọng trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6316

Tổng truy cập: 5771136