Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu thực tiễn

31-07-2020 20:41

Bám sát nhiệm vụ hoạt động của công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực của ngành và sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Hỷ đã xây dựng chương trình công tác ngay từ đầu năm, phân công cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại huyện Đồng Hỷ được thực hiện thường xuyên

Cách đây 90 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu ''Ngày Quốc tế đỏ 01/8'' nhân dịp kỷ niệm ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu vừa phát hành đã có tiếng vang rất lớn và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công, nông nước ta đứng lên chống chiến tranh, ủng hộ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Diệp Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cho biết: Chúng tôi những người làm trong ngành tuyên giáo cảm thấy rất tự hào bởi trong suốt 90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Hỷ, thời gian qua chúng tôi luôn xác định tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy rất nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Gần đây nhất, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo đã tham gia các tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; trực tiếp tham gia vào việc xây dựng báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết; hướng dẫn, thẩm định các nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác quán triệt, học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn huyện Đồng Hỷ từng bước được đổi mới. Một số hội nghị cấp huyện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, thông qua đó cán bộ chủ chốt được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng; cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao, trên 90%. Các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu. Ban cũng thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội; củng cố, giữ vững được niềm tin, sự thống nhất của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó, tăng cường đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 52 hội nghị báo cáo viên cấp huyện; 15/15 xã, thị trấn và 02 ngành xuất bản cuốn lịch sử.

Chia sẻ về công tác tuyên giáo tại địa phương, đồng chí Đinh Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Khe Mo khẳng định: Hằng năm chúng tôi đều tổ chức các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của trung ương theo đúng kế hoạch. Ngoài ra Ban Tuyên giáo xã cũng phối hợp với các bộ phận liên quan như ban dân vận để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho nhân dân, từ đó đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng 5 hướng dẫn tuyên truyền; 8 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; kế hoạch thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Phối hợp chỉ đạo, quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 9 với 91 học viên; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ngành, đơn vị có liên quan mở 10 lớp bồi dưỡng với 908 lượt học viên; tổ chức 02 lớp Sơ cấp lý luận chính trị, 3 lớp chuyên đề “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới”...

Đồng chí Diệp Thị Thu Hường, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ cho biết: Trong thời kỳ cách mạng mới, bối cảnh quốc tế và trong nước thường xuyên tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân theo cả hai chiều thuận, nghịch, đặt ra cho công tác tuyên giáo những yêu cầu ngày càng cao, các nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định: Cần chủ động tham mưu tốt hơn và triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là một số nhiệm vụ như tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và quan trọng là phải nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó tiếp tục làm tốt công tác dự báo, định hướng tư tưởng, chủ động tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện tới đây, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với các nhiệm vụ như trên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của huyện và cơ sở sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:5413

Tổng truy cập: 5348342