Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

16-10-2020 15:23

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội); quán triệt Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật năm 2020) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung, 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, với những nội dung cơ bản như: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã; quy định hợp lý hơn các loại văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Làm tốt công tác thẩm định các VBQPPL, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các sở, ngành, địa phương.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6456

Tổng truy cập: 5771084