Truy cập nội dung luôn

Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

20-08-2019 13:55

 

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh…  

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) khẳng định: Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra bốn nhóm giải pháp, trong đó, một trong những giải pháp quan trọng về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp: Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, do đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để.

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn những hạn chế: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm theo gương Bác chưa thực sự rõ nét trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương đơn vị. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thực sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điểm hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt”  chưa được đầu tư nhiều. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh những nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và từng đảng viên cần tập trung làm tốt và có hiệu quả các nội dung sau:

1. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, các cấp ủy của tổ chức Đảng phải thấm nhuần lời căn dặn của Bác “mỗi sự thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên”, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, chúng ta phải tránh xa để loại trừ các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt kết luận của Ban Bí thư đó là xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu  và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số, kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự có phẩm chất năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vỹ quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có biểu hiện chạy chức chạy quyền.

2. Tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

3. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình kế hoạch thật cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo ra một phong trào chuyển biến theo gương Bác.

4. Tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, mỗi tập thể, cá nhân, mỗi gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1365

Tổng truy cập: 3992692