Truy cập nội dung luôn

 • 93/NQ-CP

  Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 106/2017/NĐ-CP

  Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 • 100/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 • 91/2017/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

 • 88/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 • 3288/QĐ-UBND

  Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • 3254/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017

 • 3252/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên

 • 3213/QĐ-UBND

  Về việc công nhận kết quả sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017

 • 1010/UBND-VP

  CV v/v triển khai Quyết định công bố TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • 134/TB-HDXT

  Thông báo Điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện Đồng Hỷ năm 2018

 • 680/UBND-VP

  V/v đính chính số liệu trong Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 25/6/2018 về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Qúy II năm 2018 trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ

 • 657/UBND-VP

  V/v đảm bảo an toàn thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

 • 2514/QD-UBND

  Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

 • 587-UBND-VP

  V/v triển khai quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên