Truy cập nội dung luôn

 • 93/NQ-CP

  Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 106/2017/NĐ-CP

  Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 • 100/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 • 91/2017/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

 • 88/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 • 3288/QĐ-UBND

  Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • 3254/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017

 • 3252/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên

 • 3213/QĐ-UBND

  Về việc công nhận kết quả sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017

 • 1010/UBND-VP

  CV v/v triển khai Quyết định công bố TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • 1022/UBND-NV

  V/v thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC

 • 924/UBND-NNPTNT

  v/v triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 năm 2018

 • 124/TB-UBND

  Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ

 • 1000/UBND-TCKH

  Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019

 • 3196/QĐ-UBND

  Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019