Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc
- Tên đơn vị: Ban Dân tộc HĐND huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083.722.640

I. LÃNH ĐẠO

   
   

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Vị trí và chức năng:
Ban dân tộc Hội đồng nhân dân là một trong ba Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban, phó Trưởng ban được Hội đồng nhân dân huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định pháp luật; Các Ủy viên của Ban do Trưởng ban đề nghị và được Thường trực HĐND huyện phê chuẩn.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực dân tộc do Ban phụ trách.
- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.
- Giúp HĐND giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnhvực  phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND.
- Ban chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác Thường trực HĐND. Ngoài ra Ban thực hiện các nhiệm vụ khác khi được chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND huyện phân công; nhiệm kỳ của Ban dân tộc là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5746

Tổng truy cập: 12376012