Truy cập nội dung luôn

Ban Kinh tế - Xã hội
- Tên đơn vị: Ban Kinh tế - Xã hội  HĐND huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3.722.640

I. LÃNH ĐẠO

1. Phó Trưởng ban
Họ và tên: Trần Thị Bích Liên
Ngày sinh: 09/12/1982
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội huyện
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý – Giáo dục
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.722.640
Email: lienttb@thainguyen.gov.vn

 

   

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Vị trí và chức năng:
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân là một trong ba Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban, phó Trưởng ban được Hội đồng nhân dân huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định pháp luật; Các Ủy viên của Ban do Trưởng ban đề nghị và được Thường trực HĐND huyện phê chuẩn.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực do Ban phụ trách.
- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.
- Giúp HĐND giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnhvực  phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND.
- Ban chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác Thường trực HĐND. Ngoài ra Ban thực hiện các nhiệm vụ khác khi được chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND huyện phân công; nhiệm kỳ của Ban Kinh tế - Xã hội là 5 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6763

Tổng truy cập: 12377543