Truy cập nội dung luôn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG


Tên đơn vị: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đồng Hỷ
Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208.3522646

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc
Họ và tên: Vũ Văn Mác
Ngày sinh: 21/01/1984
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thooại cơ quan: 0208.3522646
Email: macvv.donghy@thainguyen.gov.vn

   


         II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

        1. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn
        Căn cứ Quyết định số 2792 ngày 10 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đồng Hỷ trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ;
BQL dự án là đơn vị sự nghiệp có thu, tham mưu giúp UBND huyện trong việc tiếp nhận, quản lý và tổ chức thực hiện  các dự án đầu tư­ xây dựng cơ bản trên địa bàn, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Thực hiện thanh quyết toán các công trình, dự án đúng thời gian, đảm bảo tuân thủ các cơ chế, chế độ chính sách của Nhà n­ước, quản lý và lưu trữ hồ sơ, đầu tư­ xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.
        Thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
        Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình, trình chủ đầu tư­ và cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.
Lập hồ sơ dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu nếu được chủ đầu tư­ ủy quyền.
        Thực hiện giám sát và thi công công trình xây dựng. Quản lý chất lượng, khối l­ượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi tr­ường của các công trình xây dựng. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình xây dựng theo hợp đồng đã ký. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện vốn hàng năm, báo cáo tổng quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành bàn giao đ­ưa vào sử dụng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi đ­ược UBND huyện giao.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6841

Tổng truy cập: 12376569