Truy cập nội dung luôn

Huyện Đồng Hỷ: 10 sự kiện, kết quả nổi bật trong năm 2021

31-01-2022 06:10

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Đồng Hỷ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đây là 10 sự kiện, kết quả nổi bật của huyện trong năm 2021.

1. Đưa Nghị quyết  của Đảng đi vào cuộc sống

Trụ sở khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được xây dựng khang trang

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của địa phương để tổ chức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, nhằm củng cố sức mạnh đại đoàn kết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả nhất. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Những kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bình quân ở bốn cấp đạt 99,67%.

Năm 2021, cùng với cả nước, huyện Đồng Hỷ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung theo luật định, đảm bảo được mục tiêu: Dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là Ngày hội của toàn dân. Đã bầu đủ số lượng 03/03 đại biểu Quốc hội, 05/05 đại biểu HĐND tỉnh, 35/35 đại biểu HĐND huyện và 342/345 đại biểu HĐND xã, thị trấn; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bình quân ở bốn cấp đạt 99,67%.

3. Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, đề án lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ xây dựng, cho ý kiến và quyết định nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban hành và triển khai thực hiện 12 Nghị quyết, 03 chương trình, 02 đề án cho cả giai đoạn 2021-2025 trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là Nghị quyết về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu hành chính huyện Đồng Hỷ gắn với xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển các khu dân cư, điểm dân cư trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nông nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh thắng gắn với phát triển làng nghề để phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cùng nhiều nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng khác.

4. Thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại xã Hợp Tiến

Huyện đã chi gần 10 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách huyện và huy động lực lượng xã hội tham gia công tác hỗ trợ, phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID- 19, huyện Đồng Hỷ đã kích hoạt chốt kiểm soát liên ngành và hỗ trợ người dân phòng, chống dịch Covid-19; triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên diện rộng cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành, hỗ trợ Nhân dân và doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế trong tình hình mới. Năm 2021, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 9,38 % so với cùng kỳ.

5. Vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Nhà máy may TNG Đồng Hỷ duy trì sản xuất ổn định

Năm 2021, huyện Đồng Hỷ thu ngân sách đạt trên 161 tỷ đồng, bằng 164,98% dự toán tỉnh giao, bằng 136,94% dự toán huyện; tổng chi ngân sách đạt trên 585 tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch. Kết quả tăng thu ngân sách đã thể hiện vai trò điều hành quản lý kinh tế của lãnh đạo huyện trong bối cảnh khó khăn chung khi phải ứng phó với đại dịch Covid-19.

6. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Lập

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1.400 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 115,9 triệu đồng. Cây chè tiếp tục được xác định là cây trồng thế mạnh, huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển cây chè và các sản phẩm trà trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện. Năm 2021, hoàn thành xây dựng xã Văn Hán đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 03 xóm (Bình Minh, Minh Tiến, Bình Ca) của xã Minh Lập đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt bình quân 18,2 tiêu chí/xã; còn lại 02 xã (Tân Long, Văn Lăng) đạt từ 13-15 tiêu chí.

7. Kết quả quan trọng bước đầu trong chương trình chuyển đổi số

Khai trương mạng số liệu chuyên dùng và hệ thống giao ban điện tử trực tuyến đến các xã, thị trấn

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Đồng Hỷ đã đạt nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trên cả 03 trụ cột: chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đã có gần 300 thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. UBND huyện đã khai trương, nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến và mạng truyền số liệu chuyên dùng tại 02 điểm cầu cấp huyện liên thông đến 15 điểm cầu cấp xã, thị trấn trên địa bàn.

8. Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ

Hóa Thượng được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V

Huyện đã xây dựng và triển khai Nghị quyết phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu hành chính huyện Đồng Hỷ gắn với xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển các khu, điểm dân cư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2035; hoàn thiện Đề án Công nhận đô thị Hóa Thượng là đô thị loại V và đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 1299-QĐ/UB ngày 28/4/2021. Trong năm đã khởi công mới 30 công trình; triển khai 13 đồ án quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 3,95% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện do các công ty, doanh nghiệp làm chủ đầu tư như Dự án Khu du lịch sinh thái - văn hóa Đá Thiên tại thị trấn Trại Cau do Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc làm chủ đầu tư đã được khởi công xây dựng; Dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây nông, lâm nghiệp tập trung và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập do Công ty TNHH Một thành viên Trọng Khôi làm chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục về dự án để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất để sớm thực hiện theo đúng tiến độ.

9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao quà Tết cho các hộ nghèo tại thị trấn Trại Cau

Năm 2021, huyện đã tiếp nhận và phối hợp chuyển, tặng trên 9.700 suất quà; trợ cấp, cứu trợ tết với số tiền trên 3,7 tỷ đồng, cứu trợ kịp thời cho 340 hộ nghèo… Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 1,7% (đạt 117% kế hoạch), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 7,44%. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, bình thường, đúng quy định. 

10. Quan tâm thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra thực địa dự án Khu du lịch sinh thái - văn hóa Đá Thiên

Đồng Hỷ tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp và du lịch

(trong ảnh: đồi chè tại thị trấn Sông Cầu, mô hình trồng hoa tam giác mạch tại Bản Tèn, Văn Lăng)

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định ba đột phá phát triển tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp và du lịch. Năm 2021, huyện đã tập trung các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu hành chính mới của huyện, xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm, phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ, khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm trà an toàn, có giá trị cao, đồng thời xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trà Đồng Hỷ. Huyện cũng dần hình thành và phát triển chuỗi các điểm du lịch sinh thái, hang động, văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử gắn với phát triển thương mại, dịch vụ tại thị trấn Trại Cau, xã Văn Lăng./.

Lê Nguyệt – Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10563

Tổng truy cập: 12773542