Truy cập nội dung luôn

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

- Tên Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ.
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3622 101

         I. LÃNH ĐẠO

1. Trưởng phòng
Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 22/11/1972
Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280 3622 101
Email: haltt72.donghy@thainguyen.gov.vn

  2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên:  Vũ Thị Thảo
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng.
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0868.789.568
Email: thaovt.donghy@thainguyen.gov.vn
   


         II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         1.  Chức năng:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dậy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHXH thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội;
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
         2. Nhiệm vụ:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo phân cấp và thẩm quyền được giao; 
2. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.
8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.
11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7569

Tổng truy cập: 12383299