Truy cập nội dung luôn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


- Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện Thoại: 02803.822.020

I. LÃNH ĐẠO

1. Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 14/11/1969
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.822.020
Email: hant.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang
Ngày sinh: 24/5/1974
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.820.028
Email: quangnx.donghy@thainguyen.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Năm sinh: 22/12/1976
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.822.781
Email: lent.donghy@thainguyen.gov.vn

      II. Chức năng nhiệm vụ: 

      A. Chức năng:     
      1- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp, thuỷ lợi, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế HTX nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn.
      2- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
      B. Nhiệm vụ
     1- Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thuỷ lợi gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn (gọi chung là các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao).
     2- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.
     3- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
     4- Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
     5- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.
     6- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản. 
     7- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.
     8- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.
     9- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.
     10- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
     11- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn phối hợp kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
      12- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
      13- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.
      14- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
      15- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:8005

Tổng truy cập: 12383746