Truy cập nội dung luôn

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


          - Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin.
          - Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
          - Điện thoại:  02803 820 559; 02803 522 995.

I. LÃNH ĐẠO

1. Trưởng phòng
Họ và tên: Đàm Thế Nhàn
Ngày sinh: 11/10/1972
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803 820 559
Email: nhandt.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 02/02/1980
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan 02803 522 995
Email: thaotp.donghy@thainguyen.gov.vn

 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:
 - Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình; bưu chính, viễn thông, internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí; xuất bản.
- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở văn hoá, Thể thao, Du lịch và Sở Thông tin truyền thông.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Trình UBND huyện dự thảo các văn bản, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình; thông tin và truyền thông.
2.2 - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; quản lý hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch; Chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực gia đình.
2.3 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản; Thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
2.4 - Tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet; Hướng dãn, kiểm tra hoạt động của các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở; các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
2.5 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thông tin, truyền thông; hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực thông tin, truyền thông; văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.
2.6 - Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, tuyên truyền trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện.
2.7- Quản lý và tổ chức hoạt động của Thư viện huyện; Hướng dẫn xây dựng và tổ chức hoạt động của Thư viện, tủ sách cơ sở.
2.8 - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông cho cán bộ văn hoá thông tin xã, thị trấn.  
2.9 - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông.
2.10 - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện giao.
 2.11 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7672

Tổng truy cập: 12383012