Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022

20-03-2022 19:49

1. Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai Đề án đến các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát để bảo đảm Đề án được thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, cụ thể là người đứng đầu trong triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp rà soát, nghiên cứu ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp gắn với triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên; thường xuyên rà soát, cung cấp đầy đủ những thông tin như: quy hoạch của ngành, địa phương, danh mục các dự án đầu tư, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến ngành và lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội… để Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh kịp thời cập nhật, đăng tải, cung cấp cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, phản biện xã hội. Bố trí nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh theo các quy định hiện hành; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn nhằm phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia của các ngành, các cơ quan đã nghỉ hưu, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn để tư vấn giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đảm bảo kinh phí hoạt động hằng năm cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định hiện hành.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2022.
2. Ngày 15/3/2022, Sở Y tế Thái Nguyên ban hành Công văn số 1004/SYT-NVY về việc thực hiện quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.
Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; Công văn số 254/KCBNV ngày 15/3/2022 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc triển khai Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị tải văn bản trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc trên Hệ thống quản lý văn bản Sở Y tế triển khai thực hiện như sau:
- Các đơn vị triển khai thực hiện quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022, Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 982/SYT-NVY ngày 14/3/2022 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 604/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”.
- Trong quá trình triển khai thực hiện cần hướng dẫn rõ một số nội dung đính chính ban hành kèm theo Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế, cụ thể tại Điểm a mục 5.4: “Người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với với những người khác trong nhà”; Mục 5.1.3 “Người lớn (trên 16 tuổi)” đề nghị hướng dẫn là: “Người trên 16 tuổi” hoặc “Người lớn và trẻ em trên 16 tuổi”.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.
3. Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1008/UBND-KGVX về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát, đánh giá cụ thể tình hình dịch COVID-19 và kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn. Theo đó, xem xét, xây dựng phương án và tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể theo phương châm “tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp” đảm bảo chất lượng giáo dục, tiến độ kế hoạch năm học trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Trung ương hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản để xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình dạy học trực tiếp đảm bảo phù hợp trong trạng thái bình thường mới; phối hợp tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận trong việc cho học sinh đến trường học trực tiếp, cùng với đó, thực hiện tiêm chủng vắc xin cho trẻ để nâng cao sức khỏe và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.

4. Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1033/UBND-KT về việc Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tại Công văn số 1033/UBND-KT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và  Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.
Theo đó, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Chi cục Thuế khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế; kiểm tra các thông tin người nộp thuế kê khai trên hồ sơ khai thuế để đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành... Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Song song với đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản; vận động, hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp đến người nộp thuế kê khai theo đúng giá thực tế mua bán để người nộp thuế hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật thuế; tham gia xây dựng giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản... đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn khi xác nhận các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản đảm bảo sát giá giao dịch thực tế tại địa bàn.
Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.
5. Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1038/UBND-KT về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Theo Công văn số 1038/UBND-KT, Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.
Theo đó, Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo đài, tổ chức truyền thông tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định; rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử.
Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương; Công an tỉnh nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế có trách nhiệm thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hoá đơn điện tử. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương do lãnh đạo tỉnh làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 30/3/2022.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng thông tin hóa đơn điện tử, phải chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7195

Tổng truy cập: 12733372