Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

05-05-2022 14:35

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo với Đoàn kiểm tra cho thấy: Những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Điều này được thể hiện qua việc công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức; cấp ủy Đảng luôn trú trọng, quan tâm, chỉ đạo tổ chức, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Từ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng để đơn vị đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tỉnh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai thông tin, minh bạch hoạt động của ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vai trò của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; việc thực hiện quy chế tại các đơn vị trực thuộc; kết quả việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời nâng cao không khí dân chủ trong cơ quan, nhất là nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện QCDC ở cơ sở...

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6460

Tổng truy cập: 12743235