Truy cập nội dung luôn

Phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

15-04-2022 16:45

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng các Ban xây dựng Đảng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông của các địa phương trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng với cả nước. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng trong vùng và cả nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết) đã kế thừa, bổ sung, phát triển 3 quan điểm của Nghị quyết số 37-NQ/TW thành 5 quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với tình hình, bối cảnh mới. Trong đó, xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, trên cơ sở tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu, du lịch; bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn; đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái và an ninh nguồn nước. Một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Đến năm 2045, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đối với tỉnh Thái Nguyên, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần định hướng của Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới đó là: Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển hạ tầng giao thông với phát triển các hành lang kinh tế vùng; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút các nguồn lực, nhà đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với các nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí chế tạo để hình thành các chuỗi sản xuất công nghiệp trong vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng; đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng; nhận thức và giải quyết đúng, tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong vùng…Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan ở Trung ương tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Các địa phương trong vùng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị ở địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong vùng. Các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể, có tính khả thi cao…

Kim Oanh (Tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6999

Tổng truy cập: 12773395