Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

09-01-2019 10:04


- Tên Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại:  0208.3820.362

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc
Họ và tên: Triệu Ngọc Sơn
Ngày sinh: 28/12/1961
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0988.920.912
Email: sontn.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Thị Thạo
Ngày sinh: 06/11/1972
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0972.659.575
Email: thaont.donghy@thainguyen.gov.vn

3. Phó Giám đốc
Họ và tên: Ngô Văn Mạnh
Ngày sinh: 20/12/1973
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0914.021.376
Email: manhnv.donghy@thainguyen.gov.vn

4. Phó Giám đốc
Họ và tên: Hứa Văn Phúc
Ngày sinh: 17/12/1978
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0986.656.001
Email: phuchv.donghy@thainguyen.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Tên gọi

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Tên của Trung tâm được ghi trong Quyết định thành lập Trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của Trung tâm theo quy định).

2. Địa vị pháp lý của Trung tâm

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ do UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định thành lập. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng để hoạt động.

- Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện Đồng Hỷ và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

3. Chức năng của Trung tâm

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về thực thi nhiệm vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Khuyến nông, quản lý khai thác các Dịch vụ nông nghiệp có liên quan do Trung tâm đăng ký thực hiện theo quy định trên địa bàn.

- Tham mưu, giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ KHKT nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Chương trình công tác khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm: các chương trình của tỉnh, của ngành nông nghiệp và của huyện về đầu tư, phát triển nông nghiệp

- Phối hợp với cơ quan Quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực, khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn huyện.

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương về chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến lâm, dạy nghề, dịch vụ nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực khuyến nông cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông, tập huấn nghiệp vụ và xây dựng làng khuyến nông tự quản tại các xã, thôn, xóm trên địa bàn huyện, tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân.

c) Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, khuyến nông theo quy định của pháp luật, xây dựng mô hình khảo nghiệm, mô hình trình diễn về giống cây trồng, vật nuôi; tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

d) Tổ chức thực hiện kiểm tra, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi; Điều tra, dự báo và cung cấp thông tin về sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV, thú y trên cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn thu gom bao, gói, thuốc BVTV, thuốc thú y sau sử dụng để tiêu hủy theo quy định.

đ) Tổ chức việc thực hiện tiêm phòng định kỳ, bổ sung cho đàn vật nuôi đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch được giao và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; Lập kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn;

e) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách về chăn nuôi, thú y, thủy sản, BVTV cho mạng lưới cán bộ thú y viên cơ sở, cộng tác viên BVTV, bảo vệ viên bảo vệ thực vật tại cơ sở; phối hợp với các cấp có thẩm quyền tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, phân bón theo quy định.

f) Khi xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các xã; thị trấn trên địa bàn huyện và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT để dập dịch.

g) Thực hiện chuyển giao và dịch vụ các loại cây trồng, vật nuôi cho nông dân.

h) Tổ chức các lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

i) Hướng dẫn, giúp các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

k) Quản lý sử dụng viên chức, cán bộ khuyến nông viên theo chức danh nghề nghiêp, nhân viên thú y cấp xã, theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Nhân viên Chăn nôi thú y cấp xã; khuyến nông viên xã có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND xã và Trung tâm về kế hoạch công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất về công tác khuyến nông, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng và các nhiệm vụ được giao khác cho Chủ tịch UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện ; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh trước và sau khi tổ chức thực hiện.

4. Xây dựng Kế hoạch ngân sách hằng năm, quyết toán thu, chi ngân sách theo luật ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản của nhà nước được giao theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:7775

Tổng truy cập: 12383119