Truy cập nội dung luôn

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ


- Tên Đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại, Fax:  0208.3820.129

            I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1. Chánh Văn phòng
Họ và tên: Hà Quang Trọng
Ngày sinh: 17/11/1976
Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.820.194
Điện thoại di động: 0979705747
Email: tronghq.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng
Họ và tên: Đào Ngọc Khánh
Ngày sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.822.359
Điện thoại di động: 0989088855
Email: khanhdn.donghy@thainguyen.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng
Họ và tên: Đào Ngọc Thuận
Ngày sinh: 25/6/1973
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.822.358
Điện thoại di động: 0982322809
Email: thuandn.donghy@thainguyen.gov.vn
4. Phó Chánh Văn phòng
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 24/9/1981
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0972991146
Email: hangptt.donghy@thainguyen.gov.vn

           II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

A. Vị trí, chức năng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, bộ máy giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, chương trình giám sát của các ban Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

2. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua chương trình công tác năm; xây dựng chương trình làm việc tuần, tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các ý kiến kết luận hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; chuẩn bị các báo cáo định kỳ (báo cáo tháng, quý, 6 tháng, cả năm) phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất (được giao) cho Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trình Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trước khi trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

6. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan; giúp Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các phòng, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; công tác văn thư, lưu trữ, tin học hóa hành chính của Ủy ban nhân dân huyện; quản lý và điều hành hệ thống mạng tin học nội bộ, vận hành, khai thác các phần mềm dùng chung của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Văn phòng các xã, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định.

8. Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND huyện; thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

9. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đảm bảo các điều kiện hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện luôn thông suốt, hiệu quả.

10. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ mối liên hệ, phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, tổ chức của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện; duy trì tốt mối quan hệ công tác với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6150

Tổng truy cập: 12376146