Truy cập nội dung luôn

Hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

31-03-2021 14:45

Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016-2020 đã sắp xếp lại sản xuất, phát huy lợi thế của từng vùng, tốc độ tăng trưởng và quy mô giá trị sản xuất trong nông nghiệp phát triển khá. Ngành Nông nghiệp của huyện từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo công ăn việc làm ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ rệt.

Giá trị thu nhập từ sản xuất chè đạt 250 - 300 triệu đồng/ha/năm

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Đồng Hỷ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đồng thời thu hút, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư thực hiện các mô hình dự án. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp thực hiện hiệu quả. Cơ sở hạ tầng đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung được đầu tư kiên cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Xác định cây chè là cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững. Chương trình phát triển chè luôn được huyện xác định là chương trình nông nghiệp trọng điểm để tập trung chỉ đạo, có chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trồng và chế biến chè. Nhờ đó, sản xuất chè của huyện đã có sự lớn mạnh rõ rệt. Diện tích, năng suất, sản lượng chè tăng nhanh. Đến hết năm 2020 diện tích chè toàn huyện đạt trên 3.800 ha, tăng hơn 600 ha so với năm 2015, trong đó chè kinh doanh là trên 3.200 ha, tăng hơn 422 ha; sản lượng chè búp tươi 40.500 tấn, tăng hơn 6.300 tấn. Cùng với đó, huyện tích cực lồng ghép các nguồn vốn, tích cực chuyển đổi trồng mới và trồng thay thế bằng các giống chè chất lượng cao như LDP1,TRI777… trong 5 năm thực hiện Đề án đã trồng mới, trồng thay thế được trên 960 ha chè giống mới , nâng tỷ lệ diện tích chè giống mới đạt trên 80%. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất được đẩy mạnh với nhiều cơ chế hỗ trợ. Đến nay, toàn huyện có trên 800 ha chè sử dụng hệ thống tưới bằng van xoay, tăng 675 ha so với năm đầu thực hiện đề án. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng chè tập trung chất lượng cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại các vùng chè trọng điểm như: Minh Lập, thị trấn Sông Cầu; Khe Mo, Văn Hán, Hòa Bình… diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP ngày càng được mở rộng. Đến hết năm 2020 có trên 1.800 ha chè được áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP, tăng 900 ha so với năm 2015. Có 11 HTX , tổ hợp tác được cấp chứng nhận VietGAP với tổng diện tích gần 300 ha, tăng trên 188 ha so với năm 2015. Cây chè đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bèn vững  và làm giàu cho người dân. Giá trị thu nhập từ sản xuất chè đạt từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm, tăng 80 – 100 triệu đồng/ha/năm. Nhờ đó cuộc sống của người dân từng bước ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của xã phát triển.

Từ các mô hình cánh đồng mẫu lớn đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô lớn

Trong sản xuất lương thực, huyện đã quy hoạch diện tích chuyên sản xuất lúa tại các xã với tổng diện tích 4.300 ha. Thông qua các cơ chế hỗ trợ giá giống, cơ cấu giống có sự chuyển biến tích cực. Giống lúa lai chiến trên 38% tổng diện tích gieo cấy, tăng 15% so với năm 2015; lúa thuần chất lượng cao chiếm 15% diện tích; giống ngô lai, ngô hàng hóa đạt 100%. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện đề án huyện đã xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô trên 300 ha. Thông qua hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung như: Nam Hòa, Hóa Trung, Khe Mo, Minh Lập… Mô hình giúp nông dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, dần thay đổ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Cây ăn quả cũng được xác định là cây trồng có giá trị đối với điều kiện trung du miền núi. Huyện đã thực hiện quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những vùng có điều kiện phát triển cây ăn quả, hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung theo hướng sản xuất hàng háo chất lượng giá trị kinh tế cao. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng cây ăn quả đạt trên 200 triệu đồng/năm, tăng 90 triệu đồng/năm so với năm 2015.

Cây lâm nghiệp cũng là cây trồng lợi thế. Với diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là trên 24.000 ha, trong đó diện tích quy hoạch cho rừng phòng hộ là trên 4.800 ha và rừng sản xuất là trên 19.000 ha. Trong 5 năm trồng rừng tập trung  đạt trên 6.800 ha, duy trì ổn định độ che phủ rừng trên 50%. Rừng đã đem lại việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân miền núi, đặc biệt là dân tộc ít người trên địa bàn.

Các nhóm cây trồng khác như rau màu, cây hoa, cây dược liệu cũng đã được quy hoạch và có chế hỗ trợ nhằm khai thác hết lợi thế và nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Cùng với phát triển trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi chuyển biến tích cực. Huyện định hướng chăn nuôi bán công nghiệp, chuyển đổi phương thức nuôi thả tự do sang nuôi nhốt, chuyển mục tiêu chăn nuôi lấy sức kéo sang sản xuất thực phẩm hàng hóa nhằm tăng giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật về phòng, chống rét, dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào khảo sát lập dự án đầu tư. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 đạt 518 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 38,5% giá trị cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, làng nghề, phát triển các mô hình hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước mở rộng các loại hình kinh doanh, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có sự chuyến biến tích cực. Đến hết năm 2020 toàn huyện có 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với năm 2015; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã còn lại đạt từ 13-15 tiêu chí, bình quân các xã đạt 18,2 tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 36 triệu đồng, tăng 11,6 triệu đồng so với năm 2015.

Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân huyện Đồng Hỷ trong sản xuất nông nghiệp. Từ lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, người dân đã phát triển kinh tế hiệu quả trên chính đồng đất quê hương.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6555

Tổng truy cập: 12396716